Madeleine Sexton

Voice Type:

Mezzo-Soprano

Nationality:

Australian

Country:

United Kingdom

Languages (fluent):

English, German