Photo: Maja Pearson

Louise Keast

Voice Type:

Soprano

Nationality:

Australian

Country:

Australia

Languages (fluent):

English