Photo: Tania Mendillo

Liza Šparovec

Voice Type:

Soprano

Nationality:

Slovenian

Country:

Slovenia

Languages (fluent):

English, German